Lane finder software   vt2009

Lane finder software är ett program skrivet i C++ som med hjälp av OpenCV analyserar en videosekvens tagen från vindrutan på en bil. Programmet ska hitta fil-markeringarna i vägen och markera dessa.

Kort beskrivning av hur programmet fungerar
Programet tolkar bilden genom att dela upp den i ett antal minder bilder. På de olika delbilderna appliceras sedan olika "steerable filters" (styrningsfilter) som är beroende på den förväntade vinkeln på en linjemarkering i respektive delbild. Efter filtreringen är bilden binär (svartvit) och centerpunkt kan tas fram i respektive delbild (för de vita pixarna). Med hjälp av Hough trasformering kan sedan för varje delbild ett antal förmodade linjer bestämmas. Om flera linjer ligger tillräckligt nära varandera med tillräckligt lika lutning klustrades dessa samman till en linje, men om en linje inte är tillräckligt lik någon annan linje förkastades den. Även godkända klustrade linjer från föregående bild i videosekvensen räknas som linjer i den nya klustringen. För att en klustrad linje ska bli godkänd och inte förkastas måste den gå tillräckligt nära en fast bestämd "vanishing point" (en mittpunkt i den förväntade horizonten, i videon markerad med en blå cirkel). De klustrade linjer som är godkända ritas ut som röda streck.

Video
toppen på sidan tillbaka till förstasidan [Teknik och data] tillbaka till förstasidan [Saras hemsida]

Valid HTML 4.01!